پنجشنبه 21 فروردین 1393 11:08 ب.ظ نظرات ()
استشهادمحلی       
   ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .......... از توابع بخش ........... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ..............................  فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ....................     صادره از   .......................  تاریخ تولد ..................... دارای یک باب مغازه خواربارقروشی در روستای .............. می باشم که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب    نگردیده ام.        از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست پروانه کسب در ذیل ورقه مرقوم فرمایند% باتشکــرواحترام ........................ گـــــواهان : اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم . اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم . اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم . صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست . 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/page/2