پنجشنبه 21 فروردین 1393 11:09 ب.ظ نظرات ()
اظهارنامه                 
  بدینوسیله اینجانب .......  فرزند .......... ساکن ر.............  از توابع بخش ...........                  اظهار می دارم که   صاحب 4 میخ از یک بند زمین مسکونی و تجاری با حدود اربعه ی ذیل : شمال ؛ ............   جنوب ؛ ................   شرق ؛ ...........  غرب ؛ ..............  درروستای .........می باشم که از .......... بابت ................................................................... و افرادی که شفاهاً و یا کتباً اظهاراتی مبنی بر خرید زمین  مذکور از اینجانب را نموده اند صریحاً تکذیب می نمایم و اشعار می دارم سهم بنده از زمین مذکور فقط 4 میخ بوده که در اختیار بنده می باشد و آن را به احدی نفروخته ام .   با احترام .............................. اینجانبان نامبردگان ذیل با آگاهی از عواقب شهود کذب ، صحت اظهارات فوق را از آقای ..............................                               تأیید و گواهی می نماییم . 1-                                                                2- 3- 4 – 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/page/3