پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:38 ب.ظ نظرات ()
ماده 1 : طرفین قرارداد   
   1-1- فروشنده  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ..........................صادره از ....................... کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن  ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................      2-1- خریــدار  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه.......................... صادره از ................................کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... ماده 2: موضوع قرارداد      عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم . ماده 3: مشخصات مورد قرارداد      1-3- .................... دانگ احداثی در پلاک ......................... به مساحت  ....................... متــرمربع ، اختصاصی ................ ضلع .................       طبقه ................... دارای نقشه و پلان ...................... که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است .      2-3- مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده ، لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است ، که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفکی از این قرارداد خواهد بود .      تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود . ماده 4 : قیمت مورد معامله      قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع .......................................... ریال که جمعاً ....................................................... ریال تعیین گردید که به صورت نقدی یا مبلغ ............................................................ ریال نقداً و باقیمانده قیمت .................................................... ریال ،            طی ................................. قسط ، هر یک به مبلغ ......................................................... ریال به تاریخ     /    /    13 طی چک / چکهای   شماره ................................................................................................ پرداخت خواهد شد . ماده 5 : تسلیم مورد معامله      فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ     /    /    13 با توجه به شرایط مقرر در قرارداد ، احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید . ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد      1-6- فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذیصلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لا ینفکی از قرارداد خواهد بود .      2-6- فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .      3-6- فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و  دانلود فرم قرار داد پیش فروش 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/post/292