پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:39 ب.ظ نظرات ()
ماده 1 : طرفین قرارداد      1-1- موجر / موجرین  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................      2-1- مستأجر / مستأجرین  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند ................................ به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملی .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ............................................... ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیك        تملیك عین مستأجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد ............... دانگ / دستگاه / یك باب ........................................... به مساحت .......................... متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ................. فرعی از ....................... اصلی .......................... واقع در بخش .............................. حوزه ثبتی ...................................... دارای سند مالكیت به شماره ........................ صفحه ......................... دفتر ........................................ صادره بنام .................................................................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراكی / شوفاژ روشن / غیر روشن / كولر / پاركینگ  ............................. فرعی به متراژ ...................... متر مربع / انباری فرعی  ............................. به متراژ ...................... متر مربع/ تلفن دایر به شماره ......................................./ غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است . ماده 3 : مدت اجاره        مدت اجاره ............................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    13 لغایت     /    /    13 می باشد . ماده 4 : اجاره بهاء      كل مبلغ اجاره بها مبلغ ........................................................................... ریال معادل ................................................ تومان می باشد كه مبلغ ................................................................ ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چك شماره ....................................... بانك ..................... شعبه .............................. تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد ............................................. توسط مستأجر به موجر پرداخت می گردد . ماده 5 : شروط و آثار قرارداد      1-5- طرفین قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستأجره به مالكیت مستأجر در آید .      2-5- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5  قرارداد در تاریخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمی شماره ..................... واقع در ......................................................................................................... حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستأجر اقدام نمایند .      3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد . دانلود فرم خام 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/post/291