پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:46 ب.ظ نظرات ()
رضایت نامه
 ولی محترم دانش آوز................................... کلاس................................... با سلام و احترام این مدرسه در نظر دارد برنامه ی اردو/ بازدید دانش آموزی را که به تصویب شورای مدرسه رسیده است در روز................................... مورخ .................................. از ساعت................................... در محل ............................................ برگزار نماید. چنانچه با شرکت فرزندتان  در این برنامه موافقت دارید،رضایت نامه ی زیررا تکمیل و تا تاریخ ......................به مدرسه تحویل فرمایید. ضمنا برنامه های پیش بینی شده به شرح پیوست اعلام می گردد. خواهشمند است چنانچه فرزند شما به بیماری خاصی مبتلا ست یا باید داروی خاصی را مصرف کند و یا نکته ای در مورد ایشان مد نظر است که سرپرست و مربیان اردو باید در جریان باشند در قسمت موارد قابل ذکر مرقوم فرمایید. توضیح : مدرسه تنها در قبال /انچه که شما قید می فرمایید مسئولیت دارد. نام و نام خانوادگی مدیر مهر و امضا ---------------------------------------------------------------------------- باسمه تعالی مدیریت محترم آموزشگاه آزادی با سلام اینجانب..................ولی دانش آموز ....................کلاس ............ دوره ..........رضایت کامل خود را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه اردو-بازدید دانش آموزی مذکور اعلام  می دارم. 

موارد قابل ذکر : 1- 2-                                                                              نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز 3-                                                                              امضاء و اثر انگشت ولی دانش آموز تلفن تماس: 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/